معرفی مدیران

صنایع یکتا تهویه اروند سه عضو اصلی دارد. آخرین جلسه مجمع عمومی این شرکت در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۱برگزار شده است که بر اساس این جلسه آخرین اعضاء انتخاب شده اند.

کلیه حقوق نزد شرکت صنایع یکتا تهویه اروند محفوظ می باشد.
بالا